16 nov 2018

Vedrørende lagring i rømningsvei

Følgende prinsipper må dere følge for å ivareta brannsikkerheten i bygget.

Vi fraråder dere å oppbevare gjenstander i rømningsveiene
Vår erfaring viser at lagring av brennbare materialer i rømningsveier og fellesarealer, øker sannsynligheten for at noen vil tenne på. I tillegg kan lagring av gjenstander i rømningsveiene være til hinder, og vil da gjøre det vanskelig å ta seg raskt ut av bygget om en brann eller andre farer skulle oppstå.


Brann- og redningsetaten fraråder dere, på generelt grunnlag, å oppbevare gjenstander i rømningsveiene.


Dette sier regelverket
Alle som bruker bygningen «skal unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon». Dette er i tråd med forskrift om brannforebygging § 11 andre ledd.

Veiledningen til forskriften forklarer at dette kravet innebærer «både et forbud mot å plassere gjenstander eller andre hindringer i rømningsveiene, og plikt til å fjerne etablerte hindringer i rømningsveiene».


Forskriften sier altså ikke direkte at det er forbudt å lagre gjenstander i rømningsveiene. Veiledningen legger til grunn at lagring vil kunne føre til at rømningsveiene ikke opprettholder sin funksjon – med hensyn til rask og sikker rømning. Forholdet kan være situasjonsbetinget, blant annet ut fra utforming, eller hvor mye og hva som er lagret i rømningsveiene.


Eier har plikt til å sørge for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet. Dette i tråd med forskrift om brannforebygging § 9. Det er styret som må avgjøre hva som er akseptabelt og ikke gjennom sine vedtekter. Brann- og redningsetaten har ingen myndighet til å overstyre styret.

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt på telefon 916 52 032 eller e-post postmottak@bre.oslo.kommune.no,
dersom dere har spørsmål.


Med vennlig hilsen
Morten Juel Brauer
Teamleder

 

Link til offisielt dokument fra Brann- og redningsetaten: /?nid=33598